Oznámenie o ochrane osobných údajov pre aplikáciu SMARTvote

Toto oznámenie obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci aplikácie SMARTvote (ďalej len „Aplikácia“) ako aj ďalšie informácie týkajúce sa dodržiavania zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej spolu len „Právne predpisy o ochrane údajov“). Oboznámte sa prosím aj s Obchodnými podmienkami pre aplikáciu SMARTvote (ďalej len „Podmienky“).

1 Zodpovednosť

Spoločnosť BRACKETS by TRIAD s.r.o., so sídlom Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 48 065 633, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 102727/B (ďalej len „SMARTvote“, „My“ alebo „Nás“) spracúva osobné údaje v mene a na základe inštrukcií od právnickej osoby oprávnenej používať Aplikáciu v zmysle Podmienok (ďalej len „Klient“) s cieľom poskytnúť funkcie Aplikácie Klientovi ako aj fyzickým osobám, ktorým Klient umožní prístup k Aplikácii (ďalej len „Užívateľom“). V tejto súvislosti konáme ako „sprostredkovateľ“ a Klient ako „prevádzkovateľ“ v zmysle príslušných Právnych predpisov o ochrane údajov.

2 Ako získavame a spracúvame osobné údaje

SMARTvote predstavuje mobilnú aplikáciu, ktorá je poskytovaná Klientom a registrovaným Užívateľom, ktorá slúži ako prostriedok na online hlasovanie kolektívnych orgánov rôzneho typu. Spracúvané údaje môžu obsahovať informácie o použitom zariadení, ako sú napríklad výrobca, model, a podobne. Osobné údaje získavame prostredníctvom Klienta alebo priamo od jednotlivých Užívateľov.

3 Účely spracúvania

Osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

3.1 Výkon, zaznamenávanie a evidencia hlasovania, ktorý zahŕňa administráciu účtov Užívateľov pôsobiacich u Klienta, preukazovania účasti na hlasovaní a výkon hlasovania.

3.1.1 Pozícia: SMARTvote vo vzťahu k tomuto účelu vystupuje ako „sprostredkovateľ“ a Klient ako „prevádzkovateľ“.

3.1.2 Právny základ: Osobné údaje spracúvame na základe o dohody o spracúvaní osobných údajov uzavretej medzi Nami a Klientom v zmysle článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

3.1.3 Dotknuté osoby: Užívatelia Aplikácie.

3.1.4 Kategórie údajov: údaje poskytnuté Klientom v rámci registrácie Užívateľov (najmä meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo) a údaje získané priamo od Užívateľov (najmä meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, identifikátor zariadenia)

3.1.5 Doba uchovávania: Minimálna doba potrebná na dosiahnutie účelu spracovania na Klienta. Vymazanie sa uskutoční na žiadosť Klienta ako prevádzkovateľa osobných údajov.

3.2 Prevádzka aplikácie, ktorá zahŕňa základnú správu Aplikácie, komunikáciu v zmysle Podmienok.

3.2.1 Pozícia: SMARTvote vo vzťahu k tomuto účelu vystupuje ako „prevádzkovateľ“.

3.2.2 Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

3.2.3 Dotknuté osoby: Užívatelia Aplikácie a zástupcovia Klienta.

3.2.4 Kategórie údajov: emailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko.

3.2.5 Doba uchovávania: Osobné údaje Užívateľa budú vymazané 1 mesiac po zrušení účtu Užívateľa alebo Klienta.

3.3 Marketing, ktorý zahŕňa komunikáciu s Užívateľmi a Klientom o Našich produktoch a službách, vrátane priamej elektronickej komunikácie emailom alebo prostredníctvom online reklamy.

3.3.1 Pozícia: SMARTvote vo vzťahu k tomuto účelu vystupuje ako „prevádzkovateľ“.

3.3.2 Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ktoré spočívajú v priamom marketingu. V prípade elektronickej komunikácie budete mať vždy možnosť namietať (napr. prostredníctvom „unsubscribe“ hyperlinku)

3.3.3 Dotknuté osoby: Užívatelia Aplikácie, zástupcovia Klienta návštevníci webovej stránky www.smartvote.sk.

3.3.4 Kategórie údajov: emailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko.

3.3.5 Doba uchovávania: 12 mesiacov.

4 Prenos do tretích krajín a príjemcovia

Hoci SMARTvote nebude zverejňovať osobné údaje, Klient môže mať povinnosť zverejniť výsledky hlasovania ako aj ďalšie informácie týkajúce sa rozhodovacej činnosti. Osobné údaje nebudeme poskytovať žiadnej tretej strane okrem prípadov, (i) ak je to potrebné na vykonávanie činností a Služieb uvedených v Podmienkach; (ii) v súlade so zdokumentovanými pokynmi Klienta; (iii) v rámci subjektov pridružených k spoločnosti SMARTvote spoločnou kontrolou, vedením alebo vlastníkmi, (iv) ako súčasť fúzie, akvizície alebo inej investície tretej strany do spoločnosti SMARTvote, alebo (v) ak je to nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia súladu s Legislatívou o ochrane údajov alebo inými právnymi predpismi, ktorými sme viazaní, a v takom prípade budeme (v rozsahu povolenom zákonom) informovať Klienta. Osobné údaje nebudeme prenášať do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ to nebude v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

5 Automatizovaný systém rozhodovania, profilovanie

Aplikácia nevykonáva žiadne automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania.

6 Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov nie je povinnosťou a dotknutá osoba môže slobodne odmietnuť. Neposkytnutie osobných údajov by však malo za následok nemožnosť používať Aplikáciu.

7 Cookies a obdobné technológie

Súbor cookies je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite Našu webovú stránku. Súbory cookies nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok alebo Vám poskytovať cielenú reklamu. V prípade ak využívaním cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, je právny základ spracúvania vašich údajov nasledovný:  Súhlas, v prípade analytických, funkčných a marketingových cookies. Na udelenie súhlasu s používaním súborov cookies sa používa aktívny súhlas, ktorý udeľujete povolením cookies prostredníctvom pop-up okna pri návšteve tejto webovej stránky.  Oprávnený záujem, v prípade nevyhnutných cookies. Váš súhlas nie je potrebný na spracúvanie tzv. nevyhnutných súborov cookies, keďže osobné údaje sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu podľa Článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov spočívajúci v zabezpečení základnej funkčnosti stránky.

V rámci webovej stránky smartvote.sk používame nasledovné cookies:
Cookie >Použitie Typ Lehota uloženia
XSRFTOKEN Tieto súbory sa používajú na uchovanie bezpečnosti webovej stránky Nevyhnutné 1 deň
_ga Tieto súbory Google Analytics sa používajú na rozlišovanie používateľov webovej stránky. Analytické
Od sledovania prostredníctvom Google Analytics sa môžete odhlásiť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enGB
2 roky
_ga_4HV N4V7S1E Tieto súbory Google Analytics sa používajú na rozlišovanie používateľov webovej stránky. Analytické
Od sledovania prostredníctvom Google Analytics sa môžete odhlásiť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enGB
2 roky
smartvote_session Tieto súbory sa používajú na uloženie preferencie užívateľa v rámci jeho návštevy. Funkčné 1 deň

8 Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba máte niekoľko práv uvedených nižšie. Vezmite prosím na vedomie nasledujúce dôležitú informácie - ak vystupujeme ako sprostredkovateľ, akákoľvek žiadosť bude postúpená Klientovi, ktorý ako prevádzkovateľ zodpovedá za odpoveď. SMARTvote poskytne Klientovi súčinnosť v zmysle Podmienok.

Dotknuté osoby majú nasledujúce práva (v súlade s Právnymi predpismi o ochrane údajov) :

(i) Právo na prístup: Dotknuté osoby majú právo požadovať kópiu svojich osobných údajov.

(ii) Právo na opravu: Dotknuté osoby majú právo požadovať opravu akýchkoľvek nepresných informácií.

(iii) Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má za určitých podmienok právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov.

(iv) Právo na obmedzenie spracovania: Dotknuté osoby majú právo požadovať za určitých podmienok obmedzenie spracovania svojich osobných údajov.

(v) Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknuté osoby majú za určitých podmienok právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov.

(vi) Právo na prenosnosť: Dotknuté osoby majú právo za určitých podmienok požadovať prenos svojich osobných údajov inej organizácii alebo priamo im.

(vii) Právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne: Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, statny.dozor@pdp.gov.sk.

Za účelom uplatnenia svojich práv môžu dotknuté osoby kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese smartvote@brackets.sk.